Statut

Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej wg Ayres
1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej wg Ayres posiada osobowość prawną.
 2. W obiegu potocznym mogą być używane nazwy skrócone: „SISA”.

§2.

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
Siedzibą Stowarzyszenie jest miasto Kraków.

§3.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji
o podobnym profilu działania, a także związku stowarzyszeń.

§4.

Stowarzyszenie posiada logo i odznaki organizacyjne oraz używa pieczęci z napisem: Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej wg Ayres zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§5.

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich
spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział 2.
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§6.
Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Propagowanie aktualnej interdyscyplinarnej teoretycznej i klinicznej wiedzy naukowej
  z zakresu teorii oraz praktyki terapii integracji sensorycznej prowadzonej zgodnie z zasadami Jane Ayres, wśród lekarzy pediatrów, neurologów dziecięcych, wśród fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, logopedów, psychologów oraz wśród innych specjalności związanych z prowadzeniem terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.
 2. Wdrażanie postępów w dziedzinie teorii i praktyki integracji sensorycznej wg Ayres
  w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Inspirowanie pracy naukowej wśród członków Stowarzyszenia i propagowanie jej wyników.
 4. Współpraca z przedstawicielami innych dyscyplin nauki i techniki na rzecz rozwoju terapii integracji sensorycznej
 5. Reprezentowanie interesów fizjoterapeutów oraz innych specjalistów prowadzących terapię integracji sensorycznej wg Ayres oraz członków Stowarzyszenia wobec władz publicznych, zawodowych i samorządowych w kraju i za granicą.
 6. Kształtowanie i utrwalanie postaw etycznych wśród członków Stowarzyszenia.
 7. Popularyzowanie wiedzy i osiągnięć w diagnostyce, praktyce oraz teorii integracji sensorycznej wg Ayres
 8. Współdziałanie z władzami, towarzystwami i organizacjami naukowymi, społecznymi
  i zawodowymi w kraju i za granicą.

§7.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Popularyzowanie zagadnień związanych z teorią, praktyką oraz diagnostyką terapii integracji sensorycznej wg Ayres.
 2. Tworzenie standardów postępowania w diagnozie oraz praktyce terapii integracji sensorycznej wg Ayres.
 3. Organizację zebrań, posiedzeń, zjazdów i konferencji naukowych, a także warsztatów, szkoleń i kursów w dziedzinie terapii integracji sensorycznej wg Ayres.
 4. Wydawanie certyfikatów dla osób kończących kursy organizowane lub afiliowane przez Stowarzyszenie.
 5. Działalność informacyjną, edukacyjną i wydawniczą.
 6. Współpracę z innymi towarzystwami naukowymi, instytucjami naukowymi, społecznymi, zawodowymi i samorządowymi w kraju i za granicą.
 7. Inicjowanie badań naukowych.
 8. Promowanie i ułatwianie kontaktów z ośrodkami prowadzącymi terapię interdyscyplinarną neurorozwojową w kraju i za granicą.
 9. Podejmowanie wszelkich innych działań służących realizacji celów statutowych.

§ 8.

 1. Stowarzyszenie może zawierać porozumienia i umowy w sprawie współdziałania dla realizacji celów statutowych z innymi stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami krajowymi
  i zagranicznymi.
 2. Dla osiągnięcia celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 3.
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§9.

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna, z zastrzeżeniem, że osoba prawna może mieć jedynie status członka wspierającego Stowarzyszenie.
 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy, jak również cudzoziemcy, niezależnie od tego czy posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej.

§10.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków honorowych,
 3. członków wspierających.

§11.

 1. Członkiem zwyczajnym może być fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, logopeda, psycholog, który uzyskał certyfikat terapeuty terapii integracji sensorycznej wg Ayres, lub absolwent wyższej uczelni wykazujący zainteresowanie zagadnieniami związanymi z terapią integracji sensorycznej.
 2. Członkiem honorowym może, za jej zgodą, zostać osoba szczególnie zasłużona dla nauki
  i Stowarzyszenia – tę godność nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana wspieraniem działalności Stowarzyszenia. Osoba prawna bierze udział w pracach Stowarzyszenia za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
 4. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 i 3, następuje po złożeniu pisemnej deklaracji i akceptacji przez Zarząd Stowarzyszenia.

§12.

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
  2. uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu;
  3. uczestniczenia w zebraniach, naradach, odczytach, konferencjach, szkoleniach itp. organizowanych przez Stowarzyszenie;
  4. działania na rzecz Stowarzyszenia zgodnie z zainteresowaniami.
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  1. aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów
   i programu;
  2. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
  3. regularnego i terminowego opłacania rocznej składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Zarząd oraz innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
 3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego
  i biernego prawa wyborczego, ponadto są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich. Są obowiązani do działania na rzecz Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§13.

 1. Członek wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa określone w § 12 ust.
  1 pkt. 2 – 4.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział w posiedzeniach Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się
  z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§14.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
  1. dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia;
  2. skreślenia przez Zarząd za nieopłacenie składek członkowskich do końca trzeciego kwartału roku, za który jest należna składka, mimo pisemnego upomnienia, przy czym członek Stowarzyszenia może być przyjęty ponownie na zasadach ogólnych po uregulowaniu zaległych składek;
  3. wykluczenie przez Zarząd w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem Sądu na dodatkową karę utraty praw publicznych.
 2. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
 3. Skreślenie przez Zarząd z listy członków wspierających może odbyć się w momencie utraty osobowości prawnej.
 4. Od uchwał o skreśleniu z listy członków i wykluczeniu z Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia złożone w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały.

Rozdział 4.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§15.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie;
 2. Zarząd Stowarzyszenia;
 3. Komisja Rewizyjna;
 4. Sąd Koleżeński.

§16.

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
 2. Prezes, Prezes Elekt i członkowie Zarządu wybierani są w drodze tajnego głosowania bezwzględną większością głosów przez Walne Zgromadzenie.
 3. Jeżeli szczególne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania (quorum). W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
 4. W przypadku ustąpienia członków Władz Stowarzyszenia w czasie kadencji Zarządowi przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekroczyć jednej trzeciej liczby członków pochodzących
  z wyboru.

WALNE ZGROMADZENIE
§17.

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie członków zwoływane przez Zarząd.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenia odbywają się nie rzadziej niż co 3 lata.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia drogą elektroniczną za zwrotnym potwierdzeniem otrzymania zawiadomienia, członków co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
  w pierwszym terminie co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§18.
W Walnym Zgromadzeniu udział biorą:

 1. Z głosem stanowiącym członkowie: zwyczajni i honorowi.
 2. Z głosem doradczym członkowie: wspierający i zaproszeni goście.

§19.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia.
 2. Przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
 3. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 4. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez ustępujące władze Stowarzyszenia.
 5. Wybór Prezesa oraz Prezesa Elekta.
 6. Wybór Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 7. Uchwalanie zmian Statutu.
 8. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
 9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 10. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia.
 11. Wiążące Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w pierwszym terminie przy obecności członków w liczbie 50 % +1, w drugim terminie bez względu na liczbę członków.

§20.

 1. Obrady Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane.
 2. Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Zgromadzenia.

§21.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w terminie trzech miesięcy
od dnia otrzymania wniosku (żądania) lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

SKŁAD i FUNKCJE ZARZĄDU
§22.

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem.
 2. W skład Zarządu wchodzą Prezes, Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik.
 3. Funkcje w Zarządzie wyznacza się na posiedzeniu Zarządu, przy czym Prezes wskazuje Wiceprezesa Zarządu.
 4. Zarząd Stowarzyszenia upublicznia regulamin i zasady swego działania.
 5. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§23.
Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia;
 2. określanie szczegółowych kierunków działania według celów zawartych w Statucie;
 3. ustalenie budżetu i preliminarzy;
 4. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu;
 5. uchwalanie wysokości składek członkowskich;
 6. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia;
 7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 8. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie;
 9. powoływanie i odwoływanie komisji z określeniem ich zadań;
 10. zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
 11. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, wykluczanie, zawieszanie);
 12. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
 13. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;
 14. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
 15. przyjmowanie i zwalnianie pracowników Biura Zarządu;
 16. podejmowanie wszystkich decyzji niezastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.

§24.

 1. Zarząd Stowarzyszenia wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Zarządu. Pracą Biura kieruje Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego członek Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Pracownicy Biura pracują w oparciu o regulaminy pracy i zakresy obowiązków zatwierdzonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§25.

 1. Prezes Zarządu wybierany jest na okres jednej kadencji bez możliwości ponownego powołania do pełnienia tej samej funkcji w kolejnej kadencji.
 2. Prezes Elekt pełni funkcję Prezesa Zarządu przez okres następnej kadencji po upływie kadencji Prezesa Zarządu.
 3. Stowarzyszenie reprezentuje Prezes i jeden z Członków Zarządu (reprezentacja łączna),
  z zastrzeżeniem postanowień §31 ust. 2 Statutu.

KOMISJA REWIZYJNA
§26.

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością i posiadającą kompetencje dyscyplinarne.
 2. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie i składa się z 3 członków, w tym
  Przewodniczącego, jego Zastępcy oraz Sekretarza wybieranych spośród siebie.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 4. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

§27.

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie co najmniej raz w roku bieżącej działalności Stowarzyszenia;
  2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
   i lustracji;
  3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
   a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu;
  4. zwołanie Walnego Zgromadzenia, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem;
  5. składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia;
  6. kontrola opłacania składek członkowskich;
  7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu;
  8. nakładanie następujących kar organizacyjnych:
   1. upomnienia;
   2. nagany;
   3. usunięcia z Zarządu Stowarzyszenia – w przypadku naruszenia postanowień Statutu. Postępowanie w takiej sprawie odbywa się na zasadach określonych w procedurze karnej.
 2. Od decyzji Komisji Rewizyjnej w sprawach regulaminowych i dyscyplinarnych przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
 3. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną.

SĄD KOLEŻEŃSKI
§28.

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków Stowarzyszenia, w tym Przewodniczącego, jego Zastępcy oraz Sekretarza wybieranych spośród siebie.
 2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami oraz związanych z przestrzeganiem postanowień Statutu Stowarzyszenia, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia.
 3. Szczegółowy zakres działania Sądu Koleżeńskiego określa Regulamin uchwalony przez Sąd Koleżeński.
 4. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego są ostateczne.

Rozdział 5.
MAJĄTEK i FUNDUSZE
§29.

Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze, ruchomości i nieruchomości.
§30.

 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
  1. opłacone składki członkowskie;
  2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących
   w użytkowaniu Stowarzyszenia;
  3. dotacje, darowizny, spadki i zapisy;
  4. dochody z organizowania imprez szkoleniowych i edukacyjnych;
  5. wpływy z działalności gospodarczej.
 2. Środki pieniężne, niezależne od źródeł ich pochodzenia, muszą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpływy gotówkowe winny być, po uwzględnieniu bieżących wydatków, niezwłocznie przekazane na konto stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 4. Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się w dniu rejestracji Stowarzyszenia i kończy się 31 grudnia 2019 roku.
 5. Cały dochód Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji zadań statutowych.

§31.

 1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd stowarzyszenia.
 2. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest oświadczenie 2 osób spośród Zarządu: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza (reprezentacja łączna).

Rozdział 6.
ZMIANA STATUTU i ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§32.

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie, przy czym wymagana jest kwalifikowana większość dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zgromadzenia wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Do zawiadomienia określonego w §17 ust. 3 Statutu należy załączyć projekt stosownych uchwał.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. Likwidatorami Stowarzyszenia są Członkowie Zarządu.

§33.

Koszty likwidacji Stowarzyszenia pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.

§34.

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga powiadomienia Sądu Rejestrowego
o wszczęciu likwidacji i o wyznaczeniu likwidatora.

§35.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa polskiego.

§36.

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego
postanowienia Sądu Rejestrowego.