Regulamin webinariów

ORGANIZUJĄCY WEBINARIA

Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej wg Ayres z siedzibą w Krakowie pod adresem Tuchowska 6b, 30-657 Kraków.

WEBINARIA

Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej wg Ayres prowadzi webinaria z zakresu opisanego na stronie https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Integracji-Sensorycznej-wg-Ayres-SISA-103782257876643

lub

www.si-ayres.pl

Webinarium to transmisja treści mająca na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności prowadzona przez Internet.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Zgłoszenie uczestnictwa w webinarium należy przesłać korzystając z formularza online umieszczonego na stronie 

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Integracji-Sensorycznej-wg-Ayres-SISA-103782257876643

lub

www.si-ayres.pl

Organizator webinarium zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w webinarium bez podania przyczyny.

ZMIANY TERMINU WEBINARIUM

W przypadku odwołania webinarium Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej wg Ayres zorganizuje webinarium w innym wskazanym przez siebie terminie. Stowarzyszenie Integracji sensorycznej wg zastrzega sobie prawo do zmiany programu webinarium.

WARUNKI PŁATNOŚCI/WARUNKI UCZESTNICTWA

Udział w webinarium jest płatny zgodnie z opłatami zamieszczonymi na stronie https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Integracji-Sensorycznej-wg-Ayres-SISA-103782257876643

lub

www.si-ayres.pl

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest poprawne wypełnienie formularza rejestracji oraz otrzymanie zaproszenia na webinarium. Opłata za webinarium uiszczana jest przelewam na konto ING Bank Śląski: 31 1050 1298 1000 0090 3211 8011

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w wybranym przez siebie webinarium na 14 dni przed planowaną datą webinarium. W takim przypadku faktura za szkolenie nie zostanie wystawiona.

WYMAGANIA TECHNICZNE

W celu prawidłowego i pełnego korzystania z webinariów należy dysponować urządzeniem mającym dostęp do Internetu oraz wyposażonym w przeglądarkę internetową.

Korzystanie z webinarium może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Flash oraz akceptacji cookies.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej wg Ayres nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu webinarium nie leżące po stronie organizatora lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją uczestników lub osób trzecich.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej wg Ayres posiada prawa autorskie majątkowe do materiałów edukacyjnych powstałych i wykorzystywanych w trakcie webinarium. Jakiekolwiek kopiowanie, upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie otrzymanych materiałów jest zabronione bez uprzedniej zgody Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej wg Ayres.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe uczestników webinariów będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej wg Ayres w celu świadczenia usług w obrębie webinarium. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej wg Ayres. Uczestnikowi przysługuje m.in. prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Wszystkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności zamieszczonej na https://si-ayres.pl/.

TRYB I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI

Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem webinarium.

Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres webinarsisa@gmail.com