Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zakres i cele przetwarzania danych osobowych członków i kandydatów na członków Stowarzyszenia Integracji Sensorycznej wg Ayres („Stowarzyszenie SISA”), a także osób odwiedzających stronę internetową Stowarzyszenia SISA i korzystających z formularza kontaktowego oraz zawiera informacje wymagane przez mające zastosowanie przepisy prawa. Niniejsza polityka prywatności zawiera również informacje, w jakim zakresie i w jakich celach będą przetwarzane dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach Stowarzyszenia SISA, adresatów informacji o wydarzeniach Stowarzyszenia SISA.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz przepisami prawa polskiego wdrażającymi RODO, w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Administrator danych:

Administratorem danych osobowych członków i kandydatów na członków, a także osób odwiedzających stronę internetową oraz osób uczestniczących w wydarzeniach Stowarzyszenia SISA, adresatów informacji o wydarzeniach Stowarzyszenia SISA, a także korzystających z formularza kontaktowego jest Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej wg Ayres z siedzibą w Krakowie pod adresem Tuchowska 6b, 30-657 Kraków.

Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Stowarzyszenie SISA

Stowarzyszenie SISA przetwarza dane osobowe członków i kandydatów na członków Stowarzyszenia SISA, w tym w szczególności:

 • imię i nazwisko
 • stopień naukowy/tytuł zawodowy
 • miejsce wykonywania zawodu
 • adres mailowy
 • telefon kontaktowy (dotyczy tylko członków Stowarzyszenia SISA)
 • wizerunek

Stowarzyszenie SISA przetwarza również dane osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie SISA w następującym zakresie:

 • imię i nazwisko,
 • adres mailowy,
 • inne dane kontaktowe, przykładowo numer telefonu (jeśli zostały podane),

Stowarzyszenie SISA przetwarza także dane osobowe adresatów informacji o wydarzeniach Stowarzyszenia SISA w następującym zakresie:

 • imię i nazwisko,
 • adres mailowy.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne ich przetwarzania.

           Dane osobowe członków i kandydatów na Stowarzyszenia SISA przetwarzane        
           są w następujących celach: 

 1. Przystąpienia do Stowarzyszenia SISA i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia SISA – na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2017.210 t.j.) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia SISA polegającego na uprawnieniu do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do stwierdzenia czy kandydat na członka spełnia wymogi ustalone w Statucie Stowarzyszenia SISA, przyjęcia członków w poczet Stowarzyszenia SISA oraz wypełniania celów statutowych Stowarzyszenia SISA (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przystąpienia i udziału w Stowarzyszeniu SISA;
 2. Informacyjnych – dane członków publikowane są na stronie internetowej Stowarzyszenia SISA (https://si-ayres.pl/) w celu udzielenia informacji o jego członkach, promowania wizerunku i działalności Stowarzyszenia SISA – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia SISA (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przystąpienia i udziału w Stowarzyszeniu SISA;
 3. Publikacji wizerunku – celem promowania wizerunku członków i działalności Stowarzyszenia SISA, poprzez upublicznienie zdjęć członków na podstawie zgody wyrażonej przez członków Stowarzyszenia SISA (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpowszechniania wizerunku.

Dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie SISA, adresatów informacji o wydarzeniach Stowarzyszenia SISA przetwarzane są przez Stowarzyszenie SISA w następujących celach:

 1. rejestracji i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie SISA (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w wydarzeniach Stowarzyszenia SISA;
 2. rozpowszechnianie wizerunku (art. 6 ust. 1 lit. a) lub lit. f) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpowszechniania wizerunku;
 3. rozsyłania informacji o wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie SISA (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy – Prawo telekomunikacyjne (jeśli dotyczy)); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania od Stowarzyszenia SISA informacji o wydarzeniach.

Dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową Stowarzyszenia SISA i korzystających z formularza kontaktowego będą przetwarzane przez Stowarzyszenie SISA w celu odpowiedzi na pytania zadane w formularzu (art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) RODO).

Informacja o odbiorcach danych.

Odbiorcami danych są podmioty świadczące usługi na rzecz Stowarzyszenia SISA, które w celu wypełnienia swoich zobowiązań mają dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Stowarzyszenia SISA. Na okoliczność współpracy z wolontariuszami, członkami Stowarzyszenia i innymi współpracownikami, utrzymania serwisu internetowego, obsługi księgowej korzystamy z własnego dysku z danymi oraz z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Wasze dane.

Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych::

➢ podmiot realizujący dostawę towarów,
➢ dostawca płatności,
➢ biuro rachunkowe,
➢ hostingodawca (Google, serwer zewnętrzny – chmura)
➢ dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np., platformy e-learningowe),
➢ odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych,

Dane osobowe członków i kandydatów na członków Stowarzyszenia SISA oraz innych osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie SISA nie są przekazywane do państwa trzeciego.

Prawa osób, których dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie SISA.

Każda osoba, której dane, o których mowa w niniejszej polityce są przetwarzane, posiada następujące prawa:

 1. Dostępu do danych – prawo do uzyskania od Stowarzyszenia SISA potwierdzenia czy przetwarzane są jej dane osobowe oraz prawo do uzyskania dostępu do nich i do szeregu informacji, o których mowa w Art. 15 ust. 1 i 2 RODO;
  1. Sprostowania danych – możliwość żądania niezwłocznego sprostowania danych oraz uzupełnienia danych niekompletnych poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
  1. Usunięcia danych – prawo żądania niezwłocznego usunięcia danych jeśli spełniony zostanie jakikolwiek warunek wymieniony w Art. 17 ust. 1 RODO;
  1. Ograniczenia przetwarzania danych – prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wymienionych w Art. 18 ust. 1 RODO;
  1. Przenoszenia danych – możliwość otrzymania dotyczących jej danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych innemu administratorowi w przypadkach wymienionych w Art. 20 ust. 1 RODO;
  1. Wniesienia sprzeciwu– prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych na postawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia SISA lub innego administratora danych chyba, że zostanie wykazane istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrany roszczeń;
  1. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – każda osoba, której dotyczą dane ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO;
  1. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody.

   Stowarzyszenie SISA ma obowiązek poinformować osoby, których dane dotyczą, o sprostowaniu, usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe kandydatów na członków Stowarzyszenia SISA przechowywane są w terminie niezbędnym do stwierdzenia czy spełnione zostały warunki członkostwa w Stowarzyszeniu SISA ustalone w Statucie.

Dane osobowe członków Stowarzyszenia SISA przechowywane są do czasu ustania członkostwa w Stowarzyszeniu SISA lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, w przypadku gdy takie przetwarzanie ma miejsce na
podstawie wyrażonej zgody.

Po upłynięciu ww. okresów, Stowarzyszenie SISA dokonuje zniszczenia danych osobowych, z wyjątkiem, gdy przechowywanie ww. danych jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Stowarzyszenie SISA może przechowywać dane również na potrzeby obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

Dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie SISA przetwarzane są przez czas niezbędny do obsługi i rozliczenia wydarzenia, a także mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń. Dane osobowe adresatów informacji o wydarzeniach Stowarzyszenia SISA przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów Stowarzyszenia SISA lub do czasu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Niezależnie od tego, Stowarzyszenia SISA może przetwarzać dane osobowe tych osób przez okres przedawnienia roszczeń.

Pliki Cookies

Portal korzysta z plików cookie w celu zapewnienia jej użytkownikom dostępu do określonych funkcji, oraz w celu pozyskiwania informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Każda przeglądarka internetowa pozwala na zarządzanie plikami cookies w sposób odpowiadający preferencjom użytkowników. Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć w Wikipedii.