Fidelity Measure – zasady prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej wg Ayres

Terapia Integracji Sensorycznej wg Ayres prowadzona jest zgodnie z zasadami Fidelity Measure zgodnymi z teorią integracji sensorycznej. Zasady te określają w jaki sposób konstruować jednostkę terapeutyczną, środowisko terapeutyczne oraz relację pomiędzy terapeutą a dzieckiem, aby terapia była efektywna i zgodna z założeniami teorii integracji sensorycznej.

Zapewnienie możliwości stymulacji sensorycznej

Prezentuj dziecku możliwości różnych doznań zmysłowych, w tym dotykowych, przedsionkowych i / lub proprioceptywnych. Interwencja obejmuje więcej niż jedną modalność zmysłową.

Zapewnij odpowiednie wyzwania

Dostosuj działania tak, by stawiać dziecku wyzwania, które nie są ani zbyt trudne, ani zbyt łatwe, aby wywołać  reakcje adaptacyjne będące odpowiedzią na wyzwania zmysłowe.

Współpracuj przy wyborze aktywności

Traktuj dziecko jako aktywnego współpracownika w procesie terapii pozwalając na aktywne kontrolowanie aktywność. Daj wybór. Nie określaj
z góry harmonogramu działań niezależnie od dziecka.

Wspieraj samoorganizację

Wspieraj i prowadź samoorganizację zachowań dziecka, aby dokonywało wyborów i planowało własne zachowanie w takim stopniu, w jakim jest do tego zdolne. Zachęcaj dziecko do inicjowania i rozwijania pomysłów
i planów działań.

Wspieraj optymalne pobudzenie

Sytuacja terapeutyczna sprzyja osiągnięciu lub utrzymaniu optymalnego poziomu pobudzenia dziecka poprzez wykonanie zmiany w środowisku lub aktywności w celu wsparcia uwagi, zaangażowania i wygody dziecka.

Twórz kontekst gry

Opieraj się na wewnętrznej motywacji dziecka i czerpaniu przyjemności
z aktywności. Ułatwia to lub rozszerza gra społeczna, motoryczna, wyobrażeniowa lub przedmiotowa.

Zmaksymalizuj sukces dziecka

Prezentuj lub modyfikuj działania, aby dziecko mogło odnieść sukces
w wykonywaniu części lub całości czynności, które wymagają odpowiedź na wyzwanie.

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego

Dziecko musi być bezpieczne fizycznie poprzez umieszczenie sprzętu ochronnego i terapeutycznego lub poprzez fizyczną bliskość i działania terapeuty.

Odpowiednia organizacja środowiska

Odpowiednia organizacja sali SI, aby zmotywować dziecko do wyboru
i zaangażowania się w aktywność.

Rozwijaj przymierze terapeutyczne

Szanuj emocje dziecka, pozytywnie odnoś się do dziecka, twórz klimat zaufania i bezpieczeństwa emocjonalnego.

L. Diane Parham i wsp., Fidelity in Sensory Integration Intervention Research, AJOT, March/April 2007, Volume 61, Number 2

Opracowanie:
Alicja Salwach